การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนรายวิชาการป้องกันการทุจริต โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม A STUDY ON THE DESIRABLE CHARACTERISTICS OF STUDENTS STUDYING ANTI-CORRUPTION COURSE AT CHIANG YUEN PITTAYAKOM SCHOOL

Main Article Content

พุฒิพัฒน์ พัดปุย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนรายวิชาการป้องกันการทุจริต โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ที่เรียนรายวิชาการป้องกันการทุจริต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 253 คน ซึ่งได้มาโดยการใช้สูตรของ Taro Yamane เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One-Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า


  1. นักเรียนที่เรียนรายวิชาการป้องกันการทุจริต โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

  2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนรายวิชาการป้องกันการทุจริต โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ที่มีเพศต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนรายวิชาการป้องกันการทุจริต โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ที่มีระดับชั้นเรียนต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
จิตตินันท์ ดีหลาย. (2561). การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนไสวนันทวิทย์ จังหวัดตราด. (การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกริก, ศึกษาศาสตร์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
ตฤณ น้าวแสง. (2561). คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18. (งานนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา, ศึกษาศาสตร์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
พระอำนาจ อตฺถกาโม (น้อยนิล). (2554). การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ บางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี. (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
วรรณยศ โพธิ์เลี้ยง. (2558). แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณลักณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนกลุ่ม บัวหลวง (หนองบัว1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3. (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ครุศาสตร์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.