การพัฒนาทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันของบุคคลออทิสติกโดยใช้กิจกรรมเรื่องราวทางสังคม ผ่านดนตรีบำบัด: กรณีศึกษา เด็กชาย อายุ 6 ปีระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร Daily Communication Skill Development of the Autistic by Using a Social Storytelling Activities through Music Therapy: Case Study Master, Age 6 Years Old, Pre-School Level, Mukdahan Special Education Center

Main Article Content

ทนงศักดิ์ ส่วนบุญ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันของบุคคลออทิสติก 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเรื่องราวทางสังคมผ่านดนตรีบำบัด ที่ส่งผลต่อทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันของบุคคลออทิสติก3)เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันของบุคคลออทิสติกโดยใช้กิจกรรมเรื่องราวทางสังคมผ่านดนตรีบำบัด กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคคลออทิสติก จำนวน 1 คน ระดับเตรียมความพร้อม  ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กิจกรรมเรื่องราวทางสังคมผ่านดนตรีบำบัด  ประกอบด้วย 1) การรับรู้และตอบสนองต่อจังหวะดนตรีการปรบมือประกอบเพลงตามจังหวะ 2) การรับรู้และตอบสนอง ต่อทำนองเพลงการร้องเพลงตามบทเพลง 3) การเล่นดนตรีและร้องเพลงตามบทเพลง แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) จำนวน 3 แผน แบบประเมินความสามารถในการใช้กิจกรรมดนตรีบำบัด และแบบประเมินความสามารถในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน


            ผลการวิจัย พบว่า การพูดและการสื่อสารในชีวิตประจำวันของบุคคลออทิสติก โดยใช้กิจกรรมเรื่องราวทางสังคมผ่านดนตรีบำบัด ส่งผลให้การสื่อสารในชีวิตประจำวันดีขึ้น ร้องเพลงเป็นประโยคได้  เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ระหว่างเรียนระดับคุณภาพ 2 หลังเรียนระดับคุณภาพ 4  ดีขึ้น ร้อยละ 80

Article Details

บท
บทความวิจัย