การศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์และความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนที่มีผลต่อความสามารถในการควบคุมตนเองในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา A Study of Demographic Factors and Learning Style Satisfaction Towards Self-Regulation Ability in Online Learning of High School Students, Srakrajomsophonpittaya School

Main Article Content

ปกรณ์ เล็กวงศ์ไพบูลย์

บทคัดย่อ

To achieve the greatest output of online learning requires students' self-control. In the first semester of the academic year 2021, students at Sra krajomsophonpittaya School have begun studying fully online due to the outbreak of the coronavirus disease. Therefore, The researcher conducted this research to explore the students' desire to return to school and the online learning style that the students were satisfied. Moreover, the ability to self-regulation in online learning were examined and analyzed demographic factors affecting self-regulation in online learning. The results found that 92.2 percent of students wanted the school to open as a normal course. It was also found that more than 51.1% of students were satisfied with the on-demand learning style, 35.6% were satisfied with the blended learning style. and 13.3% were satisfied with full online learning. The self-regulation study in online learning found that environmental structuring of the student was at a good level, Goal setting, Task strategies, Time management, Help seeking, and Selfevaluation were in normal level.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Barnard, L., Lan, W. Y., To, Y. M., Paton, V. O., & Lai, S.-L. (2009). Measuring self-regulation in online and blended learning environments. The Internet and Higher Education, 12(1), 1–6.

Rosenbaum, M. (1980,Januayy). A Schedule for Assessing Self-Control Behavior: Preliminary Findings. Behavior Therapy. 11: 109-121.

Yamane, Taro. (1973). Problem to accompany statistics: an introductory analysis (3rd. ed). New York: Harper & Row.