การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ GI ภายใต้สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Development of Communication and Presentation Skills by Cooperative Learning by Group Investigation Technique under Environment of Mixed Method of Online and Offline Learning of the Mathayom Suksa 2 students

Main Article Content

มะณีรัตน์ รักเพื่อน
อธิราช ชึดนอก
บัญญัติ แก่นสา
อัครณัฐ บุญมะยา

บทคัดย่อ

Abstract


This research aimed at (1) to develop the learning activity by using cooperative learning by group investigation technique under environment of mixed method of online and offline learning of the eighth grade students to get the efficiency (E1/E2) on the criteria of 80/80; (2) to compare the learning achievement before and after learning. (3) to study the satisfaction of students.The sample used for this experiment was 35 grade 8 students of the first group of Buriram Phitthayakhom School, Mueang district, Buriram province, Secondary Educational Service Area Office 32, in the first semester of academic year 2020. The finding of research indicated that (1) development of learning activity by cooperative learning by group investigation under the environment of mixed method of online and offline learning of the grade 8 student gained the efficiency  (E1/E2) of 81.07/85.78, which was higher than the criteria at significant level  of .05;  (2) the learning achievement of students after development of communication and presentation skill by cooperative learning by group investigation under the mixed method of online and offline learning at significant level of .05 (4) the overall satisfaction of students was at a high level.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง

กัญญภัสสก์ เอกภัทร์ชัยวงษ์. (2564). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับ KWDL

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 4. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต).

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, คณะครุศาสตร์หลักสูตรและการสอน.

รณชัย สุขสมบูรณ์. (2562). บุรีรัมย์พิทยาคม”คว้ารางวัล รร.มาตรฐานสากล (W-CSS) รุ่น 1.

สยามรัฐออนไลน์. 100028. สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2565 จากแหล่งค้น.

https://siamrath.co.th/n/100028

วันเพ็ญ สืบบุตร. (2561). การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้กลุ่ม

ร่วมมือแบบ Gl รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.

(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, คณะ

ครุศาสตร์หลักสูตรและการสอน.

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ. (2555).แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียน

มาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จำกัด.

อภิรดี พุดเผือก. (2559). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือและเพื่อนคู่คิดที่มีการแข่งขัน

เป็นทีมภายใต้สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ผสมผสานระหว่างวิธีการเรียนรู้ออนไลน์

และออฟไลน์. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี. สาขาวิชานวัตกรรม

การเรียนรู้ทางเทคโนโลยี.