การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดและการทำงานเป็นทีมของเด็กปฐมวัย Provision of Learning Experiences through Project Approach by Using Professional Learning Community (PLC) to Develop Thinking and Teamwork Ability of Early Childhood

Main Article Content

นิตยา ใยคง

บทคัดย่อ

              การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาด้านการคิดและการทำงานเป็นทีม เปรียบเทียบพัฒนาการด้านสังคมและด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จำนวน 23 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ระยะในการที่ใช้ในการวิจัยรวม 10 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการโดยใช้กระบวนการ PLC 2) แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดของเด็กปฐมวัย 3) แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเป็นทีมของเด็กปฐมวัย
               ผลวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการโดยใช้กระบวนการ PLC มีความสามารถด้านการคิด ในระดับดี มีความสามารถด้านการทำงานเป็นทีม ในระดับสูง และมีพัฒนาการด้านสังคมและสติปัญญาสูงขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย