การเรียนแบบผสมผสานและยืดหยุ่น: การจัดการเรียนแบบพลวัตในภาวะถดถอยทางการศึกษา Hyflex Learning: Active Learning in Learning Loss

Main Article Content

ศิโรจน์ ผลพันธิน
สุขุม เฉลยทรัพย์
จิระ จิตสุภา
วีณัฐ สกุลหอม

บทคัดย่อ

         บทความวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาวะถดถอยทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบHyFlex Learning ความแตกต่างระหว่าง HyFlex Learning กับ Hybrid Learning และแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในภาวะถดถอยทางการศึกษาของผู้เรียน ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยจำนวนมาก ผนวกกับประสบการณ์การจัดการเรียนรู้แบบ Hyflex Learning ของผู้เขียนในภาคเรียนที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สอนหรือผู้ที่สนใจนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแก่ผู้เรียนในยุคที่การศึกษาของไทยกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย

Article Details

บท
บทความวิชาการ