การพัฒนาการสื่อสารโดยใช้รูปภาพของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาวิละอนุกูล Developing communication skills through the use of picture communication for children with autism at Kawila-anukul school

Main Article Content

ศรัณย์ กันธิยะ

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกการสื่อสารโดยใช้รูปภาพของเด็กที่มีภาวะออทิซึม และเพื่อพัฒนาพัฒนาการสื่อสารของเด็กที่มีภาวะออทิซึมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาวิละอนุกูล กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เด็กที่มีภาวะออทิซึมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาวิละอนุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แผนการสอนเฉพาะบุคคล Individual Implementation Plan : IIP จำนวน 10 แผน (2) ชุดฝึกการสื่อสารโดยใช้รูปภาพของเด็กที่มีภาวะออทิซึม จำนวน 4 ชุด (3) แบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่มีภาวะออทิซึมในการสื่อสารโดยใช้รูปภาพ (4) แบบประเมินความสามารถด้านการสื่อสารโดยใช้รูปภาพของเด็กที่มีภาวะออทิซึม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบว่า
     1. ชุดฝึกการสื่อสารโดยใช้รูปภาพของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนกาวิละอนุกูล สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     2. พัฒนาการทางการสื่อสารของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังจากการฝึกการสื่อสารโดยใช้รูปภาพแล้วพบว่า สูงกว่าระยะก่อนทดลอง

Article Details

บท
บทความวิจัย