เผยแพร่แล้ว: 2023-12-30

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ. 2566

จักรพรรดิ วะทา, เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า, รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์

1-17

ผู้บริหารการศึกษาอันชาญฉลาด: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Smart Educator: Suan Dusit University

ศิโรจน์ ผลพันธิน, สุขุม เฉลยทรัพย์, สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์

19-35

Work based skill by MOOCs: วิถีการเรียนรู้ใหม่ของคนยุคดิจิทัล

Work based skill MOOCs: Personalized Learning Pathway for Digital Learners

ฐาปนีย์ ธรรมเมธา, อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี, จินตวีร์ คล้ายสังข์

36-49