การพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย โดยใช้การสอนแบบ 4 MAT ร่วมกับหนังสือนิทานพื้นบ้านชุด “สืบสานนิทานใต้” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Development of Thai Analytical Reading Skills of Grade-Six Students Using 4 MAT Teaching Approach with Traditional Tales on “Sueb - Sarn Nithan Tai”

Main Article Content

กรกนก โพธิ์แก้ว
พัชลินจ์ จีนนุ่น
อมลวรรณ วีระธรรมโม

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ พัฒนาและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4MAT ร่วมกับหนังสือนิทานพื้นบ้านชุด“สืบสานนิทานใต้” เปรียบเทียบผลการประเมินทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน โดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 4MAT ร่วมกับหนังสือนิทานพื้นบ้านชุด “สืบสานนิทานใต้” แบบประเมินทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ หนังสือนิทานพื้นบ้านชุด“สืบสานนิทานใต้” และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) และเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการทดสอบค่า t-test แบบ Dependent


          ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 4MAT ร่วมกับหนังสือนิทานพื้นบ้านชุด “สืบสานนิทานใต้” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 80.93/80.44 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.84 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.37

Article Details

บท
บทความวิจัย