ผู้บริหารการศึกษาอันชาญฉลาด: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Smart Educator: Suan Dusit University

Main Article Content

ศิโรจน์ ผลพันธิน
สุขุม เฉลยทรัพย์
สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์

บทคัดย่อ

           บทความนี้เป็นการอธิบายผู้บริหารการศึกษาอันชาญฉลาด กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริหารการศึกษาในความท้าทายความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งนวัตกรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ผู้บริหารการศึกษาต้องมีความฉลาดในการเรียนรู้และบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ ส่งมอบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับผู้เรียน ผู้บริหารต้องมีความฉลาดในการค้นหานวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ตลอดเวลาและกระตุ้นให้บุคลากรแสวงหาวิธีการคิดและทำสิ่งใหม่ ๆ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่งเป็นที่ยอมรับเชื่อถือในคุณภาพการศึกษาโดยการนำและการบริหารการศึกษา อันชาญฉลาดของอธิการบดี บทความนี้ใช้ทักษะของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพด้านการบูรณาการความคิด ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านเทคนิค เป็นแนวคิดในวิเคราะห์สังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมกับนำเสนอการนำไปใช้เชิงประจักษ์ที่เป็นรูปธรรม และข้อค้นพบของการบริหารการศึกษาอันชาญฉลาดที่สำคัญว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนคนอื่น ในการสร้างงานจากความเชี่ยวชาญและภูมิปัญญาของตนเอง พัฒนาเป็นนวัตกรรม นำไปสู่
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ จากนั้นจึงเผยแพร่สู่ชุมชน

Article Details

บท
บทความวิชาการ