เผยแพร่แล้ว: 24-12-2021

ส่วนหน้า 7(2) 2564

อภิชาติ เหล็กดี

1-6

การพัฒนาระบบตรวจข้อสอบอัตนัยภาษาไทยบนพื้นฐานการวัดค่าความคล้ายคลึง

รักชาติภูมิ วงศ์สาระ, ขนิษฐา หอมจันทร์, นงนุช เกตุ้ย

7-16

การพัฒนาระบบควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติผ่านเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อเพิ่มผลผลิต อ้อยคั้นน้ำ

สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์, กาญจนา ดงสงคราม, ศศิธร อ่อนเหลา, กฤตภาส ยุทธอาจ, อุดมศักดิ์ พิมพ์พาศรี

17-30

สื่อรณรงค์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช

สุนิษา คิดใจเดียว, โสภี แก้วชะฎา, แสงจันทร์ เรืองอ่อน, ปฐมพงษ์ ฉับพลัน, วศิน เรืองนาค

63-74

การพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันซื้อขายโค บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ณัฐธิดา บุตรพรม, ภูวรรณ นักร้อง, เพิ่มพร ลักขณาวรรณกุล

96-106

ส่วนท้าย 7(2) 2564

อภิชาติ เหล็กดี

118-121