เผยแพร่แล้ว: 2021-06-25

การศึกษาปัจจัยการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ, สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์, ปพน งามประเสริฐ, จิรวัฒน์ ไม้แก่น

45-56

Relationship between Porosity & Compressive Strength of Concrete with Variable W/C Ratio

Orawan Jantasuto, Narongchai Wiwattanachang, Narongdet Youngsukasem

74-82

สมบัติของฟิล์มไฮโดรเจลจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและว่านหางจระเข้

ธัญลักษณ์ ศรีสุข, ขนิษฐา เจริญลาภ, ปทุมทิพย์ ปราบพาล, ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์

94-109