เผยแพร่แล้ว: 2021-01-18

การเผยแพร่เทคโนโลยี Google Application สู่การเรียนรู้ของชุมชน รายวิชาการจัดการเทคโนโลยี

ธรัช อารีราษฎร์, เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร, นิรุติ ไม้รักษา, พลวัฒน์ อัฐนาค

1-15

การเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล่อน 4 พันธุ์ที่ปลูกในดินด่าง

วิณากร ที่รัก, วนิดา วัฒนพายัพกุล, ปรีชา หลวงจํานง, วีรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

31-38