เผยแพร่แล้ว: 2022-12-27

การออกแบบเสื้อผ้าบุรุษในรูปแบบสตรีทแวร์

ผจงจิต เหมพนม, อมรรัตน์ สุขจิตต์, กฤษกร แก้วโบราณ

51-62

การดูดซับสีย้อมไดเร็กท์เรดด้วยซิงค์ออกไซด์ที่โดปเหล็ก

นลินี หาญเสมอ, ทิวากร เชื้อมาก, วิริญรัชญ์ สื่อออก

77-88

การใช้ประโยชน์เศษชานอ้อยเหลือทิ้งสำหรับเป็นวัสดุทดแทนเพื่อการเพาะเห็ดนางรมสีเทา

Teadkait Kaewpuang, ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์, ลัดดาวรรณ แก้วพวง, ปิยะพงษ์ ยงเพชร

89-98