การบริหารสถานศึกษาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

Main Article Content

บัญชา พิพัฒนมงคลกิจ
ดร.อดิศร ศรีเมืองบุญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช จิราธนทัต

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา และ 3) ศึกษาอิทธิพลการบริหารสถานศึกษาที่มีต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย จำนวน 279 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ


ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ ด้านการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ด้านความสามารถในการพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษามีทัศนคติทางบวก ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาและด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก และ 3) การบริหารสถานศึกษา มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลสถานศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ร้อยละ 47.70


Abstract


          The objectives of this research were : 1) to study schools administration , 2) to study schools effectiveness, and 3) to study schools administration affected to schoolseffectiveness.The sample were 279 directors, deputy director, and head of departments. The research instrument was a questionnaire with 0.97 reliabilities. The statistic for data analysis were mean, standard deviation, and multiple regression analysis.


          The results of this research were as follows : 1) schools administration as a total and each aspect including academic administration, budget management, personnel management, and general administration were at a high level, 2) schools effectiveness as a total and each aspect including abilities in increasing students’ learning achievement, abilities in  developing students’ positive attitude, abilities in changing and developing schools, and abilities in schools’ problem-solving were at high level, and 3) schools administration affected to schools effectiveness as statistically significant at .05 level were 47.70 percent.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: ที.เอส.บี. โปรดักส์.

ชนะ ทองเหลือง. (2558). การบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, 192-193.

นัฐฐยา พิพัฒน์นราธร และนิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ. (2561). การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, 5(1): 223.

บุญชม ศรีสะอาด. (2560). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น จำกัด.

ถาวร เส้งเอียด. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด.การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ยุกตนันท์ หวานฉ่ำ. (2555). การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ในอำเภอคลองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา. คณะครุศาสตร์อุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

วรรณี แกมเกตุ. (2551). เอกสารคำสอนวิชา 2702621 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วานิชย์ สาขามุละ. (2559). ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

สุวกิจ ศรีปัดถา. (2553). ทฤษฎีและกลยุทธ์การบริหาร. มหาสารคาม: เอกสารประกอบการบรรยาย, มปท.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2550). เอกสารประกอบการพัฒนาหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา.กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.

. (2551). แนวดำเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: คุรุสภา.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2542). การประกันคุณภาพสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

เอกชัย ค้าผล. (2558). การบริหารระบบคุณภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1.วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Hoy, Wayne K. & Cecil G. Miskel. Educational Administration Theory Research and Practice.

th ed. Singapore : McGraw-Hill, 1991.

Jean Claude Ah-Texk. (2013). “Principals’ perceptions of “quality” in Mauritian schools using the Baldrige framework,” Journal of Educational Administration.

Mott, Paul E. (1972). The characteristic of efficient organizations. New York: Harper & Row.

Ruhl, M.A. (1992). The school effectiveness: A strategy for sustainable development. Maindonhead: Mc Grow-Hill.

Sergiovanni, Thomas. J. (1991). The principal ship : A reflective practice : perspective.(4th ed.).

Boston: Allyn and Bacon.