เผยแพร่แล้ว: 2020-08-31

การพัฒนารูปแบบกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี สุจจิตร์จูล, ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค, ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง, พนม จองเฉลิมชัย

11-26

การบริหารสถานศึกษาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

บัญชา พิพัฒนมงคลกิจ, ดร.อดิศร ศรีเมืองบุญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช จิราธนทัต

41-50

การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง ของโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ, รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง

62-77