เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ โดยตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ  2 ครั้ง คือ ในรอบเดือนมกราคม – มิถุนายน และรอบเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

การพัฒนาเครื่องขัดผิวลำอ้อย

อาทิตย์ ดานขุนทด พงษ์สิทธิ์ ยอดสิงห์ ศักดิ์สิทธิ ไกรสุข อธิรัช ลี้ตระกูล อาทิตยา ดวงสุพรรณ์

การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ

-

พรทิพย์ กัญญา ฐิติรัตน์ สีสมาน กฤตนัย เจียมเกาะ ปฏิพัทธ์ สีคำแสน ปภาณ ไชยสงคราม พิพัฒน์ ไกลมณี อุมาพร บ่อพิมาย

การออกแบบ และพัฒนาซุ้มประตูฆ่าเชื้ออัตโนมัติ

-

ชนิภา พลพงษ์ ชัยมงคล งามแสง วุฒิชัย พลพงษ์ โกศัลย์ บัวภา