Published: 2017-07-14

Distribution Solutions of Euler Equations

Alongkot Suvarnamani and Gumpon Sritanratana

1-8

สารสกัดสมุนไพรไทยต่อการต้านมะเร็งและต้านอนุมูลอิสระ

อรุณ จันทร์คำ และกาญจนา วงศ์กระจ่าง

112-122