เผยแพร่แล้ว: 28-12-2022

ส่วนหน้า 9(2) กรกฎาคม-ธันวาคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์

1-6

การวิจัยออกแบบและพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางสำหรับสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จารุกิตติ์ สายสิงห์, ธีนิดา บัณฑรวรรณ, ศรีสมพร โคตะคำ, อลงกรณ์ สุขวัน, สุมิตตา จันทร์ขำ

30-44

การเพิ่มประสิทธิภาพจำแนกข้อมูลผลกระทบโควิด-19 ต่อผู้ป่วยมะเร็งตับ

ธรรมนูญ ปัญญาทิพย์; ปนัดดา โพธินาม, คมกริช อ่อนประสงค์

ุุุ66-78

ส่วนท้าย 9(2) กรกฎาคม-ธันวาคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์

117-120