มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ โดยตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน   ทัศนคติและข้อคิดเห็นของบทความในวารสารฉบับนี้ เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

กำหนดการออกวารสาร
ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน
                   ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

โดยทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรง ไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-29

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำดื่มด้วยการหาขนาดการผลิตที่เหมาะสม

ณัฐพล พันธ์เพ็ชร ศิริรัตน์ อ่อนไธสง อทิตยา เสยกระโทก ศิวพร สุกสี

21-32

การศึกษาระบบการทำความเย็นแบบระเหยและแบบพ่นหมอกสำหรับโรงเรือนเพาะเห็ด

ประทีป ตุ้มทอง สันติ สาแก้ว ปราโมทย์ นิยมทอง ณัฏฐ์ธนัน กีรติญาดาธนภัทร ณัฏฐ์ สุวรรณกูฏ

33-40

การศึกษาเวลามาตรฐานในกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ด้วยการจับเวลาโดยตรง

พรศิริ คำหล้า เจษฎา ยาโสภา ธัญญารัตน์ ไชยกำบัง ปิยณัฐ โตอ่อน รัชฎา แต่งภูเขียว ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์ กำธร สารวรรณ

41-51

เครื่องขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ

กิตติศักดิ์ เมืองกลาง ณัฐพงษ์ รักด่านกลา ณัฐวุฒิ ดงกระโทก ทักษ์ดนัย จันทีนอก ธรรณธร ชิดการ เมืองกลาง

65-76