เผยแพร่แล้ว: 2019-06-30

ผลของเซลลูโลสจากใบลำไยต่อสมบัติทางกายภาพของบล็อกดิน

นรินทร์ทรา ลอมแก้ว, อนิรุทธิ์ รักสุจริต

105-113