วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เป็นวารสารของคณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น สาขานวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขนวัตกรรมทางธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมถึงสาขาต่างๆ ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางวารสารมีการเผยแพร่กำหนดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม โดยการประเมินคุณภาพบทความผ่านผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2566): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2566): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 8 ประกอบด้วยบทความวิจัย 8 เรื่อง มีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น สาขานวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมถึงสาขาต่างๆ ที่มี
การบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากวิกฤติพลังงาน มลภาวะทางอากาศ และก๊าซเรือนกระจก ที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้มนุษย์ต้องเร่งพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รถยนต์ EV หรือ Electric Vehicle คือ ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าแทนการใช้เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้แบบสันดาป (Combustion Technology) โดยรถยนต์ EV จะใช้พลังจากไฟฟ้าแทนการใช้มันน้ำหรือพลังงานอื่นๆ โดยระบบรถไฟฟ้าจะเก็บพลังงานเอาไว้ในแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้ และแปลงพลังงานจากแบตเตอรี่มาใช้ในการขับเคลื่อนรถ ซึ่งเป็นคำตอบที่หลายประเทศเลือกเพื่อแก้ไขวิกฤติพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทยภาครัฐมีการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเรื่องภาษีและเงินสนับสนุน เพื่อช่วยให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลง เป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น โดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้กำหนดเป้าหมาย “30/30”  คือเร่งผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 30% ของการผลิตยานยนต์ภายในประเทศ ภายในปี 2030  ผลจากนโยบายการสนับสนุนดังกล่าวทำให้เห็นว่าความนิยมในการเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้ามีจำนวนมากขึ้น ซึ่งจากงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 40 หรือ Thailand International Motor Expo 2023 ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ายอดจองรถยนต์ประเภทรถไฟฟ้า EV (Electric Vehicle) มียอดจองเกินกว่า 20,000 คัน และในช่วงของการเผยแพร่วารสารฉบับที่ 8 ซึ่งตรงกับวันปีใหม่ จึงขออวยพรให้ทุกคนประสบกับความสำเร็จ รุ่งเรือง ขอให้มีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง ข้ามผ่านปี 2023 สู่ปี 2024 อย่างมีความสุขค่ะ     

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกแบบอัลบั้มโพสต์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร

บทความวิจัย

พรปภัสสร ปริญชาญกล, กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, ชลิตา แทนเอี่ยม, ปิยชัย อิ่มจิต

1-13

การประเมินผู้ส่งมอบวัตถุดิบสำหรับโรงงานแป้งมันสำปะหลัง

บทความวิจัย

วิษณุ ฟองอ่อน, นุชสรา เกรียงกรกฎ, ปรีชา เกรียงกรกฎ

49-61

QUANTUM TELEPORTATION DEVELOPMENT AND DEPLOYMENT USING Q# LIBRARY AND C# CLIENT

บทความวิจัย

Kayun Chantarasathaporn, Choonhapong Thaiupathump, Nongnat Nopakun, Yong Li, Vasutan Tunbunheng, Luo Yong

75-90

ดูทุกฉบับ