วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ISSN  3027-6322 (Online)

ISSN 3027-6314 (Print)

กำหนดออก : 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

มีวัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ โดยตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เจ้าของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-11-25

การจัดโปรแกรมเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้วิธีการค้นหาเพื่อนบ้านใกล้สุด

ศิวพร แน่นหนา, ฉัตรพล พิมพา, จรีวรรณ จันทร์คง, ฐิติกร พรหมบรรจง, วริฏฐา เทพนิมิตร, บัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี โปณะทอง

1-12

การพัฒนาเครื่องบันทึกเพื่อตรวจติดตามอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ในโรงเลี้ยงไหมพันธุ์พื้นบ้าน

ทรงศักดิ์ มีสิทธิ์, สุพัตรา วะยะลุน, ปฏิวัติ อาสาเสน, พิทักษ์ แสนกล้า, วีระนันต์ วิบูลย์อรรถ, รัตยา ธานี

39-48

เรื่อง การพัฒนาเครื่องแยกของเหลวออกจากมูลโค

-

อธิรัช ลี้ตระกูล, จีระศักดิ์ พิศเพ็ง, วิชัย แหวนเพชร, อัษฏา วรรณกายนต์

49-62

การพัฒนาไม้ระดับที่ต่อความยาวด้วยเศษวัสดุ

สมภพ เพ็ชรดี, ณัฏฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ

63-74

การพัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับการซื้อขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์

อรฉัตร อินสว่าง, นิคม ลนขุนทด, เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน, อัษฏา วรรณกายนต์

98-110

การวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่ายรัศมีไม่ได้ดุลที่มีส่วนแบ่งโหลดยานยนต์ไฟฟ้า

ณัฐพงศ์ บุตรธนู, บรรณญัติ บริบูรณ์, นพรัตน์ ธรรมวงษา, นิวัตร ภูมิพันธุ์

111-123

ดูทุกฉบับ

กำหนดออกวารสาร :        ปีละ 2 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม