วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ISSN (Online) 2730-4027

ISSN (Print) 2586 - 9353

กำหนดออก : 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

มีวัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ โดยตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เจ้าของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2566): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-29

การพัฒนาระบบตะกร้าสินค้าอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี RFID

รัตนสุดา สุภดนัยสร,ปุญญพัฒน์ คำสีหา, ธีรถวัลย์ ปานกลาง

71-84

การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ในการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ

อัษฎา วรรณกายนต์, นิคม ลนขุนทด, วัชเรศ แก่นบุตร, วินัท พรมแดน, อภิชัย ไพรสินธุ์

85-96

การวิเคราะห์รูปแบบระบบสูบน้ำเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

สนธยา เกาะสมบัติ, อัสนี อำนวย, ศักดิ์ทนงค์ วงศ์เจริญ

97-111

ความสัมพันธ์และปัจจัยทำนายต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยในระบบอุตสาหกรรมการผลิต

ปองเดช กวินปัถย์, นันทิรา วรกาญจนบุญ, สกุลรัตน์ สุทธิประภา, ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม

125-134

System Identification and Control of DC Motor with PID Controller

Nattachai Pothi, Kan jantara, Pattana Charuenying, Phairoch Butpang, Areerat Dawongsa

148-158

ดูทุกฉบับ

กำหนดออกวารสาร :        ปีละ 2 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม